Nynke Algera Logopedie

Logopedie voor ouderen en volwassenen!

Specialist in logopedische behandeling op het gebied van spraak, taal en slikken.


Over mij

Als logopedist in de regio Friesland, geef ik advies en behandeling op logopedisch gebied. Dit geef ik in mijn praktijk in Bolsward of indien medisch noodzakelijk aan huis. Mijn werkgebied bestaat uit de regio Workum, Harlingen, Franeker, Leeuwarden en Sneek. Graag stel ik mij aan u voor.

Na een loopbaan in coaching van werkzoekenden, ben ik mij in 2012 bewust gaan omscholen tot logopedist. Dit heb ik gedaan in combinatie met het gezinsleven van twee jonge dochters. Mijn stages deed ik bij een allround logopediepraktijk en in een zorgcentrum. Hierbij heb ik ervaring opgedaan met (jonge) kinderen, volwassen en ouderen. Begin 2017 ben ik afgestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Inmiddels heb ik veel werkervaring en ben ik gespecialiseerd in ouderen en volwassen op het gebied van spraak, taal en slikken.

De combinatie met mijn eerdere en huidige werkervaring, levenservaring en opleiding geven mij de kennis en vaardigheden voor het uitoefenen van het mooie beroep van logopedist voor ouderen en volwassen. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), Afasienet en geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ook ben ik als zorgverlener aangesloten bij ParkinsonNet en geregistreerd afasietherapeut. Mijn kennis houd ik up-to-date. “Communicatie is een belangrijke levensbehoefte voor ouderen en volwassenen. Graag geef ik logopedische behandeling die aansluit bij uw situatie”.

Ouderen en volwassenen

Maatwerk in logopedie!

Als logopedist ben ik gespecialiseerd in onderstaande behandelgebieden. Deze behandelgebieden komen voort uit verschillende ziektebeelden zoals een beroerte, dementie, ziekte van Parkinson en andere neurologische aandoeningen of het natuurlijk ouder worden.

Spraak

Spraakstoornissen worden veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel, dit wordt dysartrie genoemd. Hierdoor werken de spieren die nodig zijn voor het ademen, de stemgeving en de uitspraak minder goed. Een oorzaak kan bijvoorbeeld een beroerte of de ziekte van Parkinson zijn. De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat iemand moeilijk verstaanbaar is. Dit kan komen door een onduidelijke uitspraak, een te zachte of hese stem en eentonig of nasaal (door de neus) spreken of een combinatie hiervan.

Taal

Door hersenletsel, bijvoorbeeld na een beroerte, kan de taalstoornis afasie ontstaan. Bij afasie kunnen er problemen zijn met het spreken, lezen en schrijven.

Slikken

Door spierziektes, een beroerte of andere neurologische aandoeningen kunnen slikproblemen ontstaan. Ook het ouder worden heeft invloed op het ontstaan van slikproblemen. Voorbeelden hiervan zijn (veel) speekselverlies, vaak verslikken of hoesten en pijn bij het slikken. Een goede mondzorg heeft ook invloed op het slikken.

Parkinson

De meest voorkomende aandachtsgebieden bij de ziekte van Parkinson zijn afnemende verstaanbaarheid, kauwen, slikken en speekselcontrole. Als deskundige op dit gebied, aangesloten bij ParkinsonNet kan ik u behandelen en adviseren. Meestal wordt gewerkt volgens de PLVT (Pitch Limited Voice Treatment), een methode om in relatief korte tijd het spreken beter verstaanbaar te maken.

Stem

Stemproblemen, zoals heesheid of pijnklachten kunnen diverse oorzaken hebben. Een voorbeeld hiervan is overbelasting van de stem of de ziekte van Parkinson.

Dementie

Dementie is een steeds vaker voorkomend ziektebeeld. Kenmerkend voor dementie zijn de geheugenstoornissen die toe nemen. Taal- en/of spraakstoornissen kunnen bij alle vormen van dementie voorkomen. Taalstoornissen nemen geleidelijk toe en leiden soms tot misverstanden en frustratie in dagelijkse gesprekken. Het levert beperkingen in de sociale participatie en bemoeilijkt de hulp door mantelzorgers. Door dementie kunnen ook problemen ontstaan bij het eten en drinken. Slikstoornissen die kunnen voorkomen zijn verslikken, moeite hebben met kauwen of het blijven ‘hangen’ van voedsel.

Behandeling

In mijn behandeling streef ik ernaar om met maatwerk, doelgericht en op een praktische manier aan uw hulpvraag te werken. Daarbij vind ik het belangrijk aan te sluiten bij uw dagelijkse situatie.

Een behandeling duurt een half uur. Tijdens de eerste afspraak maak ik verder kennis met u en doorlopen we het intakeformulier. Daarbij breng ik uw hulpvraag helder in beeld. Vervolgens verricht ik logopedisch onderzoek en stel ik een diagnose. Samen bepalen we aansluitend de vervolgaanpak. Hierbij stellen we een behandelplan op, waarin uw doelen en evaluatiemomenten beschreven staan. Soms blijkt na het logopedisch onderzoek dat het geven van advies en informatie al voldoende is.


Bij de eerste afspraak heb ik het volgende van u nodig:

  • Een verwijsbrief (huisarts, KNO-arts, verpleegarts, etc.)
  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Het pasje van uw zorgverzekeraar

Kinderen

Vroegtijdige signalering van logopedische problemen in het onderwijs

Voor basisscholen, leerkrachten en intern begeleiders bied ik de volgende diensten aan.

Onafhankelijke logopedische screening

Vroegtijdige signalering van problemen op het gebied van spraak, taal, stem en/of gehoor bij jonge kinderen is zeer effectief. Het voorkomt problemen in de verdere ontwikkeling bij het leren lezen en spellen. Belangrijk is dat de klankvorming van woorden en zinnen al op jonge leeftijd op de juiste wijze wordt aangeleerd. Het risico op mogelijke spraak- en taalachterstanden wordt daarmee verkleind. Voor het vroegtijdig opsporen van vertraagde en/of afwijkende spraak- en taalontwikkeling verricht ik screenings in het basisonderwijs (groep 1 en 2). Deze screening voer ik uit op uw school volgens het landelijk genormeerde ‘VTO Taalscreeningsinstrument”. Hierbij worden de uitslagen vergeleken met een landelijke normgroep.

De leerlingen screen ik hierbij op:

  • spraak- en taalontwikkeling
  • adem en stemgebruik
  • afwijkend mondgedrag (open mondgedrag, duimen)

Vanuit de screening volgt een advies op welke aandachtspunten logopedische behandeling gewenst is. Ik voer deze screenings onafhankelijk uit. Dit betekent dat ik de leerlingen niet zelf behandel. Inmiddels heb ik voor diverse basisscholen screenings mogen uitvoeren. Afhankelijk van het aantal leerlingen bedraagt de prijs €12 tot €20 per leerling. Graag maak ik een passende offerte voor uw school.


Cursus herkennen van logopedische problemen

Naast het uitvoeren van screenings geef ik ook cursus om zelf logopedische problemen bij kinderen (veelal groep 2) vroegtijdig te signaleren. De leerkracht of intern begeleider op de basisschool volgt de ontwikkeling van de kinderen. Vaak is deze één van de eersten die signaleert dat er mogelijk sprake is van problemen. Het kan gaan om de stem, de spraak- en taalontwikkeling of het gehoor. Wanneer dit het geval is kan dit de voortgang van de leerling binnen het onderwijs belemmeren.

Helaas worden jonge kinderen in meerdere gemeenten niet meer standaard logopedisch gescreend . Hierdoor is de signalerende rol van de leerkracht belangrijker geworden. Om de leerkracht hierin handvaten te bieden voor een goede voorscreening is de cursus ’Logopedie in een notendop’ ontwikkeld. Tijdens deze cursus leert u logopedische problemen bij kinderen zo goed mogelijk te signaleren. De cursus zal de logopedische screening niet kunnen vervangen maar biedt een goede aanvulling om tot een kwalitatief goede voorselectie te komen.

Deze cursus bestaat uit 2 dagdelen en is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders van de groepen 1, 2 en 3. Als gecertificeerd logopedist kan ik deze cursus geven bij u op locatie. Wilt u graag beter leren signaleren en ervoor zorgen dat leerlingen op tijd worden doorverwezen voor logopedie? Dan is deze cursus mogelijk interessant voor u en uw collega’s. Minimaal 6 deelnemers per groep. De kosten bedragen € 195 per persoon, inclusief cursusmap en certificaat.

Kosten

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Logopedische zorg wordt in 2020 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten voor logopedie vallen wel onder het eigen risico. Voor 2020 is dit standaard eigen risico wettelijk vastgesteld op € 385,–. Het is raadzaam om voorafgaand aan uw eerste consult uw zorgverzekering te checken. De behandeling wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Een aan-huis behandeling vindt alleen plaats op indicatie van de verwijzer mits u vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen. De uit-toeslag wordt gedeclareerd over het tarief voor een reguliere individuele logopedische behandeling.

De tarieven en algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij uw zorgverzekeraar.